De viktige første årene

I treårsaldren har barnet allerede lagt grunnlaget for sin personlighet. I løpet av de to første årene utvikler barnet seg fra som nyfødt å være hjelpeløst og avhengig av nære omsorgspersoner til å ha lært seg ”alt”. Bevisstheten våkner gradvis og barnet har hatt en utvikling på alle områder: språklig, følelsesmessig, intellektuelt, motorisk etc.

Allerede kort tid etter fødselen begynner barnet å kommunisere med omverden. Det reagerer på lyder, prat, musikk og berøring. Etter hvert hermer det etter bevegelser og lyder og samspillet med nære omsorgspersoner utvikles. De første månedene utforsker barnet omgivelsene med sansene: det ser, hører, berører og smaker. Enkle bøker, materiell og leker som stimulerer sansene underbygger det lille barnets behov. Omgivelsene kan legge til rette med ting som tåler barnets utforsking og med gode muligheter for å bevege seg.

Ett-årsalderen

Når barnet er rundt ett-årsalder begynner det å gå, det bruker språket til å gjøre seg forstått og det begynner så smått å utvikle sin identitet. Barnets trygghet og selvstendighet utvikles gjennom daglige rutiner som måltider, påkledning, stell og lek. De liker å delta i hverdagsaktiviteter og kjenner igjen enkle ting og vet hva som hører sammen med hva. Språkutviklingen skjer hele tiden. Barnet forstår mye mer enn de kan uttrykke. Ved å snakke med barnet og samtidig vise det hva man snakker om, forstår barnet mer og mer. Sang, rytme, rim og regler utvikler både språket og det sosiale.

To- og treåringen

En toåring er ”skapt til bevegelse”, og kan i sitt eget tempo og initiativ gå lenge og langt! Dette er også alderen for å videreutvikle utforskingen og bruk av leker som puslespil, lete/finne, forandringsleker etc. De utvikler fine håndbevegelser og er opptatt av små ting og detaljer og klarer for eksempel å spise, tegne, kneppe knapper etc v.To-åringer liker å høre fortellinger og å lese enkle bøker. Enkle forklaringer og svar på spørsmål sammen med gode språkmodeller fremmer utvikling av deres eget språk. De voksne bør bruke et språk med riktige ord og uttrykk. I treårsalderen begynner barnet å få sin egen identitet og omtaler seg selv som ”jeg”. Språket og sosial omgang med andre utvikler seg raskt og leken forandrer innhold og form til å bli mer sentrert rundt lekemateriell, mer rollelek og lenger varighet på lekesekvensene.

Selvstendigheten utvikles og innebærer at barnets vilje prøves ut med omgivelsene: Trang til selvstendighet fører både til nye oppdagelser og økt selvoppfatning. På den andre siden møter barnet hindringer og motstand som en del av det å være en del av et fellesskap ikke alltid kan få sin vilje igjennom. Trygghet og sikkerhet for barnet er også viktig for at barnet ikke skal skade seg eller komme opp i situasjoner det ikke klarer å håndtere.

Tilknytning

I disse første årene er barnets tilknytning til omsorgspersonene viktig for utviklingen. Tilknytningsteorien ble opprinnelig utviklet av John Bowlby for å forstå og beskrive de prosessene som resulterer i et psykologisk bånd mellom barn og omsorgsgiver. Trygg tilknytning kan beskrives som at barnet har gode og nære omsorgspersoner tilgjengelig, som en trygg base.