Med rammeoverføringen av barnehagemidler til kommunene fra 1. januar i år, har en del kommuner varslet kutt i sektoren. Andre steder er foreldre og ansatte redde for at det er barnehagesektoren som vil lide i en allerede presset kommuneøkonomi.

I et brev som er stilet til alle landets barnehageforeldre via private og kommunale barnehager, oppfordrer FUB foreldre til å stille spørsmål til kommunepolitikerne.

- Har du som politiker satt deg inn i hvilke konsekvenser overgangen til rammefinansiering har hatt for barnehagene?

- Er det i kommunen satt av midler til kvalitetsarbeid i barnehagene?

- Finnes det en overordnet plan for å beholde og rekrutterer førskolelærere?

Dette er tre av spørsmålene som FUB foreslår at foreldre kan stille lokalt nå foran valget. Alle landets kommunepolitikere har også mottatt brev fra FUB med de samme spørsmålene.
 

Bekymret for kutt

FUB har siden årsskiftet hatt en rekke henvendelser fra bekymrede foreldre og barnehageansatte om konsekvensene av rammefinansieringen. De frykter kutt enten på personalsiden eller materielt som gjør at kvaliteten på barnehagetilbudet vil bli dårligere.

- Barna er det viktigste vi har. Det er viktig at vi setter barn og barnehagesektoren på dagsorden, og derfor er det helt sentralt at foreldre engasjerer seg og følger med lokalt! sier Lena Jensen.

Spørsmål du kan stille

Her er spørsmål FUB har foreslått at foreldre kan stille kommunepolitkerne foran valget:

1. KVALITET I BARNEHAGEN

a) St.meld.nr. 41: ”Kvalitet i barnehagen” tydeliggjør målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Har kommunen satt av midler til kvalitetsarbeid i alle barnehagene?
b) Er det utarbeidet en overordnet kvalitetsplan for alle barnehagene i kommunen?

2. BARNEHAGETILBUD TIL ALLE

a) Er det barn i din kommune som er født etter 01.09. det året de fyller ett år som må vente inntil ett år ekstra med å få barnehageplass?
b) Dersom ja; hva vil du som politiker gjøre med det?

3. KOMPETANSE

a) Har barnehagene i kommunen du er politiker i full dekning av utdannede førskolelærere?
b) Dersom nei; hva vil ditt parti gjøre for å oppnå dette?
c) Finnes det en overordnet plan for å beholde og rekruttere førskolelærere?
d) Har kommuner planer for kompetanseheving/kurs for assistenter?

4. FORELDRESAMARBEID

a) Har kommunen du er politiker i opprettet et lokalt foreldreutvalg (felles utvalg for alle barnehageforeldre) slik at foreldrenes stemme blir hørt i saker som gjelder barnehagene?
b) Dersom nei, hvordan kan dere få til dette?

5. ØKONOMI

a) Har du som politiker satt deg inn i hvilke konsekvenser overgangen til rammefinansiering har hatt for barnehagene?
b) Er 2010-nivået blitt opprettholdt i 2011 i din kommune?

For mer informasjon kontakt FUB-leder Lena Jensen på mobil 91 30 01 69. Sekretariatet i FUB kan også ta imot spørsmål og innspill på tlf 22 05 90 81.