I følge barnehagelovens § 18. Barnehagens øvrige personale står det følgende om bemanning i barnehagen:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Som annet ledd i lovhjemmelen beskriver så kan annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, også ansettes som pedagogisk leder i barnehagen. Dette kan eksempelvis være personer som er utdannet barnevernspedagog eller lærer.

Det er ikke hjemlet i loven hvilken faglig bakgrunn den øvrige bemanningen i barnehagen må ha, og her har barnehagens ledelse anledning til å ansette personer med forskjellige og relevante fagbakgrunner. Barnehagebarn har stor glede av å møte voksne med en variert yrkes- og fagbakgrunn, for eksempel kunstnere, musikere, håndverkere og kokker. Så lenge de som skal jobbe i barnehagen er flinke med barn, kan det være en berikelse for både barna og de øvrige ansatte å samarbeide med personer som har en annen fagbakgrunn enn den barnehagepedagogiske.