For foreldre med barn i barnehage.

Foreldreråd og arbeidsutvalg (FAU)

FAU

I lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av foreldreråd og samarbeidsutvalg hjemlet.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Foreldrerådet består av alle foreldrene og det velges vanligvis to eller flere representanter fra hver avdeling som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Noen foreldreråd og samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene.

Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager) Foreldrerådet; i følge loven skal foreldrerådet fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Tips til foreldrerådet:

a) Utarbeide vedtekter for arbeidet i FAU – for eksempel etter følgende mal:

  • Beskrive FAUs medlemmer og dets mandat
  • Beskrive hvordan medlemmene til et FAU blir valgt - Beskrive hva som skal være FAUs oppgaver
  • Oppgi antall møter gjennom et barnehageår
  • Om taushetsplikt
  • Om vedtektsendringer

b) Lage møteplan med temaer for det enkelte barnehageår. c) Avklare om foreldrerådet skal ha ansvar for arrangement i løpet av barnehageåret for barn og foreldre, og eventuelt hvilke.

d) Spør foreldrene hva de ønsker å medvirke til og på hvilken måte.

 

LOKALE FUB.

Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal opprettes et lokalt FUB som kan representere alle barnehagene i kommunen/ bydelen. Det oppfordres til at det tas initiativ til et slikt organ. Dette kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene i barnehagene som igjen kan være en betydningsfull samarbeidspartner for så vel barnehageadministrasjonen i kommunen/bydelen. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtaktssaker etc vil et slikt organ ha en viktig funksjon.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011