- Barnehager med lav bemanning og kompetanse kan ikke gi barn og foreldre den kvaliteten på barnehagetilbudet, som de har krav på i henhold til barnehageloven og rammeplanen. Derfor er en økning med 400 millioner til dette gledelig, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

- Dette har vært en sak FUB har jobbet for lenge, og som vi gjennom vår rådgivning og kontakt med foreldre erfarer er en utfordring i mange barnehager, legger hun til.

FUB mener at de minste barna må sikres et godt barnehagetilbud av høy standard der trygghet, gode relasjoner, lek, læring, opplevelser, varm omsorg, trivsel og utvikling er viktige grunnelementer.

Barn av utenlandsk opprinnelse i barnehage
(Foto: Colourbox)

Lang vei å gå

FUB er også fornøyd med at regjeringen setter av mer i budsjettet til de samiske barnehagene at det settes av midler til språktiltak for minoritetsspråklige barn.

Gratis kjernetid til asylbarn i aldersgruppen 2 - 3 år (4, 8 millioner), en viktig forutsetning for tidlige innsats og integrering.

- Selv om 242 millioner er satt av til flere pedagoger i barnehagen fra 1. august 2018, er det ennå en lang vei å gå for å oppnå 50 % pedagogdekning i barnehagene, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB er fornøyd med at det settes av 20 millioner til samarbeid om overganger hvor også skolen og SFO har en samarbeidsplikt med barnehagen.

Må sikres handlingsrom

Mange nok ansatte og kvaliteten på kompetansen hos disse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. FUB er bekymret for bemanningen for de yngste barna og mener at kommunene må sikres handlingsrom for å ivareta barnas behov for omsorg, trygghet og stabilitet.

Barna må sikres god bemanning gjennom hele barnehagedagen og i hele åpningstiden. Hente- og bringesituasjonen er viktige arenaer for dialogen mellom hjem og barnehage, og overlevering av praktisk og pedagogisk informasjon om innholdet i barnehagen, mener FUB.

- Dessuten er det i begynnelsen og slutten på dagen som barnet er mest sårbar og har behov for ekstra støtte fra de ansatte. Gode relasjoner og mange nok og gode nok ansatte er avgjørende for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen, sier Skinstad-Jansen.