Rundt om i landets 7000 barnehager er forholdene veldig ulike både det når det gjelder størrelse, beliggenhet og sikkerhet. Dessverre skjer det av og til alvorlige ulykker i barnehagen som ofte også får stor medieoppmerksomhet. Det skjer imidlertid daglig ulykker i barnehagen som krever lege og tannlegebehandling.
 
Med god kompetanse på sikkerhet kan personalet i større grad være føre var, forebygge og redusere omfanget av skader. Det vil likevel alltid skjer mindre uhell og skader som er en del av det å skaffe seg erfaringer.

Den store framveksten av barnehager må medføre et økt ansvar for barnehageeiere og kommunene som er tilsynsmyndighet. FUB mener at kravene om sikkerhet i barnehagen må skjerpes ved at det kreves dokumentasjon på at alle ansatte har grunnleggende sikkerhetsopplæring på alle områder som kan innebære risiko for barna.

Når vi vet at mange kommuner kutter i barnehagebudsjettene, slik FUBs styrerundersøkelse viser, frykter FUB at sikkerheten i barnehagene svekkes.

FUB er opptatt av at barnehagene skal være et sted der barna har det trygt, blir sett og har det morsomt. Med gode og trygge rammer.

Lena Jensen, FUB-leder