Innholdet i utsendingen

I utsending fra FUB er det sendt fire forskjellig vedlegg:

  1. Følgebrev til barnehagestyrer

  2. Informasjonsskriv om ny rammeplan til foreldrene

  3. Informasjonsbrosjyren om FUB

  4. Å fremme felles interesser til barnets beste  Dette er en brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i barnehagesaker.

Hensikten med utsendingen

FUB har med denne utsendingen ønsket å gjøre foreldrene kjent med den nye rammeplan for barnehager som ble satt ut i live 1.8.2017. Rammeplanen beskriver alle de relevante temaene barnehagen skal arbeide med og gir nyttig informasjon og kunnskap om hvordan barnehagene skal arbeide og hva foreldrene kan forvente av barnehagen.

Forpliktelsen barnehagen har fått for å arbeide for barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og at barnehagen skal forebygge krenkelser og mobbing, er av stor betydning og svært viktig at foreldrene får kunnskap om.

Likeledes er det viktig at foreldrene vet at de har rett til å medvirke og påvirke innholdet i barnehagen og får informasjon om betydningen av foreldrenes rådsorgan; foreldreråd og samarbeidsutvalg. Dette blir understreket i rammeplanens kap. 5 og ytterligere utdypet i FUBs brosjyre Å fremme felles interesser for barnets beste.