- FUB er glad for at regjeringspartiene er enige om at bemanningsnormen skal telles på barnehagenivå og ikke kommunenivå. Samtidig mener vi at en norm på barnehagenivå ikke gir noen garanti for at grunnbemanningen blir 1-3/1-6 for hver avdeling, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

- Det at bemanningsnormen i tillegg er frikoblet fra åpningstiden, mener vi kan føre til en dårligere grunnbemanning enn det normen tilsier, spesielt for barnehager med lengre åpningstider, sier hun.

Diffust

FUB mener også at begrepet forsvarlig er diffust. Begrepet benyttes i lovverket om barnehagens bemanning. Dersom begrepet forsvarlig skal forstås som en del av barnas sikkerhet, må begrepet brukes bevisst når man skal vurdere forsvarligheten gjennom hele åpningstid.

- Hvis det i perioder på dagen er uforsvarlig mange barn i forhold til antall ansatte, forventer FUB at barnehageeier setter inn tiltak, sier FUBs nestleder Espen Agøy Hegge.

FUB er for øvrig fornøyd med at det innføres en overgangsordning som gir barnehageeiere tid til å møte de nye kravene og til etablering av et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

Savner konsistens

FUB er også glad for at det blir stilt krav til stedlig leder i barnehagene, men skulle gjerne fått dette mer konkretisert.

- Betyr dette for eksempel at regjeringspartiene mener det er viktig og nødvendig med èn styrer per barnehage? spør FUB-lederen.

Dersom den nye bemanningsnormen og de øvrige forslagene fra regjeringspartiene skal føre til et kvalitetsløft i barnehagene, må det mer konsistens til i flere av forslagene, mener FUB.

- Dette gjelder spesielt til forslagene om hvordan bemanningsnormen skal telles og hva som defineres inn i begrepet forsvarlighet, sier Skinstad-Jansen.