For foreldre med barn i barnehage.

FUBs mandat

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen

Leder for FUB i perioden 2015–2018: Marie Skinstad-Jansen

FUBs oppdrag:

FUB er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.

FUB skal videre styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen - gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene. Kunnskapsdepartementet har fått et uavhengig rådgivende organ som kan representere foreldrene nasjonalt i ulike høringer og arbeider. Bakgrunnen for opprettelsen av FUB, var ønske om at foreldrene skal synliggjøres i barnehagepolitiske saker.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011