For foreldre med barn i barnehage.

Meny

FUB skal avgi høringer

Uteleker

FUB er høringsinstans bl.a. til Kunnskapsdepartementet, og skal avgi høringsuttalelser i relevante saker.

Høringsuttalelsene fra FUB skal ivareta foreldrenes synspunkter og meninger om barnehagetilbudet i landet, og få tydelig fram foreldreperspektivet.

FUB avgir årlig uttalelser til forskjellige innspill og høringer fra aktuelle aktører.

I menyen til venstre ligger samtlige av FUBs høringer siden utvalgets oppstart august 2010.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011