FUB er i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet tildelt flere oppgaver.

Hva gj√łr FUB?

I 2014 har FUB følgende resultatmål:

 1. Være høringsinstans og rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i saker som gjelder samarbeidet mellom barnehage og hjem.
 2. Gi informasjon og veiledning til foreldre, de ansatte i barnehagene og barnehageeiere om verdien av samarbeid mellom barnehage og hjem.
 3. Samarbeide med aktuelle aktører i saker der det er viktig at foreldreperspektivet er til stede.

Hva gj√łr FUB for √• n√• disse resultatm√•lene?

Til resultatmål 1:

 • Avgi høringsuttalelser i relevante saker fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet.
 • Delta på kontaktmøter med KD og Utdanningsdirektoratet.
 • Delta i referansegrupper i regi av KD og Utdanningsdirektoratet.
 • Ha kontakt med og delta i høringer i komiteer på Stortinget.
 • Delta på aktuelle seminar i regi av KD og Utdanningsdirektoratet.
 • Holde foredrag for utdanningsmyndighetene.

Til resultatmål 2:

 • Gi råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehage og barnehageeiere og barnehagemyndighet om samarbeid mellom hjem og barnehage.
 • Delta i møter med kommuner og fylkesmenn.
 • Videreutvikle informasjon og materiell. Materiellet legges ut til nedlasting på nett og noe kan sendes ut ved forespørsel.
 • Videreutvikle FUBs nettsted som informasjons- og ressursbank med gode eksempler for foreldre, ansatte i barnehager og barnehageeiere.
 • Oversette FUBs materiell og FUBs netteside til de fem mest benyttede språk.
 • Drifte FUBs Facebookside.
 • Invitere barnehageadministrasjon og personale til informasjonsmøter og Workshops.
 • Holde foredrag for foreldre, studenter, ansatte og barnehagemyndigheter.
 • Avholde en foreldrekonferanse.
 • Bidra til at foreldre, uavhengig av bakgrunn, engasjerer seg i samarbeidet mellom barnehage og hjem.
 • Være en aktiv stemme i barnehagedebatten i det offentlige rom. Fremme FUBs syn og løfte fram foreldreperspektivet.

Til resultatmål 3:

 • Etablere og videreutvikle samarbeidet med relevante aktører for å fremme foreldrestemmen.
 • Samarbeide om prosjekter og satsinger med andre aktører som har felles innsatsområder.
 • Ta initiativ til å delta i relevante arbeids- og referansegrupper, og ved behov ta initiativ til opprettelse av nye grupper.
 • Utvikle samarbeid med aktuelle aktører i Norden og andre internasjonale kontakter der foreldreperspektivet er til stede.