Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

FUBs mange oppgaver

FUB-leder Lena Jensen
Leder i FUB:
Lena Jensen

FUB er i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet tildelt flere oppgaver.

Hva gjør FUB?

I 2012 har FUB følgende resultatmål:

 1. i sin rolle som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet (KD), herunder Utdanningsdirektoratet, bidra aktivt med synspunkter på aktuelle saker.
 2. gjennom informasjon og veiledning, bidra til å styrke kompetansen til ansatte i barnehager, foreldre (og særlig tillitsvalgte) og kommuner om samarbeidet mellom barnehage og hjem.
 3. medvirke til at foreldre, uavhengig av bakgrunn, engasjerer seg i samarbeidet mellom barnehage og hjem.
 4. sørge for å bli kjent hos relevante aktører
 5. ta initiativ til å delta i relevante arbeids- og referansegrupper, og ved behov, ta initiativ til opprettelse av nye grupper.

Hva gjør FUB for å nå disse resultatmålene?

Til resultatmål 1:

 • Avgi høringsuttalelser i relevante saker fra kunnskapsdepartementet, eksempelvis ny NOU 2012:1: "Til barnas beste" og ekspertutvalget for språkkartlegging.
 • Deltar på kontaktmøter med KD.
 • Ferdigstiller Ressurssheftet om samarbeidet barnehage-hjem og fulldistribusjon til målgruppe vurderes.
 • Stiller seg til rådighet i saker som angår samarbeidet barnehage-hjem for eksempel i ressursgrupper og drøftinger.
 • Arrangerer eventuelle møter og konferanser, bl.a. foreldrekonferanse november 2012.
 • Har løpende kontakt med saksbehandlere og politikere i Familie- og kultur komiteen.
 • Deltar på aktuelle seminarer, hadde bl.a. stand på Barnehagekonferansen i Lillestrøm mai 2012.
 • Holder foredrag for utdanningsmyndighetene, barnehageansatte, foreldre med barn i barnehage og førskolelærerstudenter.

Til resultatmål 2:

 • Deltar i møter med kommuner og fylkesmenn om samarbeid hjem - barnehage.
 • Videreutvikler informasjon og materiell om samarbeidet hjem – barnehage, foreldrerollen, arbeid som tillitsvalgt og FUB
 • Videreutvikler FUBs nettsted som informasjons- og ressursbank for foreldre, ansatte i barnehager og kommuner.

Til resultatmål 3:

 • Arbeider for at ressurshefte om samarbeidet barnehage – hjem blir kjent og tilgjengelig.
 • Holder foredrag for foreldre og ansatte i barnehager og kommuner på forespørsel.
 • Får oversatt innholdet på FUBs netteside til flere språk (engelsk og samisk).
 • Oversetter FUBs informasjonsmateriell til flere språk (engelsk, somali, arabisk, urdu og polsk).

Til resultatmål 4:

 • Viderefører arbeidet med å ta kontakt og invitere til møter med relevante aktører eksempelvis KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Barneombudet, Unicef og Trygg trafikk.
 • Følger opp avtaler om faste møter.
 • Gjøre nettstedet kjent og tilgjengelig.

Til resultatmål 5:

 • Deltar i faste møter med Utdanningsforbundet og BUF-dir. og andre samarbeidspartnere som for eksempel Unicef.
 • Deltar i etablerte arbeids- og referansegrupper vedr rammeplan for førskolelærerutdannelsen, Manifest mot mobbing, språkkartlegging, Sametinget, gratis kjernetid i barnehagen, barnehagedagen og rekruttering av personale
 • Inviterer til og deltar i relevante referanse- og arbeidsgrupper. Ved aktuelle saker tar FUB initiativet til å opprette arbeids- og referansegrupper, som f.eks. i samarbeidsprosjektet med Trygg Trafikk høsten 2012 og våren 2013.
 • Inviterer til workshops for å utrede aktuelle faglige saker, som f.eks. i forbindelse med utarbeidelsen av Ressursheftet om samarbeid hjem - barnehage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011