For foreldre med barn i barnehage.

Dette kan det samarbeides om

Fire hender i puslespill

Hva kan foreldrene og barnehagepersonalet samarbeide om? Når kan hjem-barnehage samarbeid kalles et reelt samarbeid?

Noen barnehager opplever at det kan være vanskelig å få foreldrene aktivt med på det som skjer i barnehagen, flere foreldre har erfaring med at de primært blir invitert med til å bake kaker og arrangere fester. Foreldrene må få delta et i et reelt samarbeid med barnehagen, det utfordrer barnehagen på hva foreldrene inviteres med til og på hvilken måte.

Barnets beste må alltid stå i fokus når foreldre og personalet kommuniserer og samarbeider. Både foreldre og personalet kan være usikre på hva den andre part foreventer. En gjensidig forventingsavklaring mellom foreldrene og personalet, kan være med på å legge grunnlaget for et trygt, forutsigbart og godt samarbeid.

Mange foreldre er redd for å ta opp kritikk med barnehagepersonalet, i frykt for at det skal gå utover eget barn. Det er viktig at personalet har drøftet igjennom denne problemstillingen, og evner å kommunisere trygghet rundt uenighet til foreldrene. Både foreldre og personale må være seg bevisst hvordan de omtaler barnehagen utad og spesielt på sosiale medier. Facebook og twitter er blitt et allment informasjons- og diskusjonsfora og informasjonen spres med stor hastighet. Foreldre og personalet bør avklare hvilke temaer som ikke hører hjemme her og diskutere dilemmaer knyttet til dette: For eksempel om foreldremøter bør diskuteres på nettet? Og,om barnehagepersonalet bør være venn med foreldrene på Facebook?

Foreldre og personale må også diskutere hva foreldrene skal medvirke til, dette må skje i dialog med foreldrene. Samarbeidet mellom hjem og barnehage må bære preg av en gjensidig anerkjennelse. Det er ikke bare barnehagens personale som skal anerkjenne foreldrene. Foreldrene må også anerkjenne personalet og den kompetansen de har og det arbeidet de gjør. Først da kan hjem og barnehage få til et samarbeid til det beste for barnet.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011