For foreldre med barn i barnehage.

Lokale foreldreutvalg

Tre voksne snakker sammen

Lokale foreldreutvalg vil gi foreldre i den enkelte kommune større mulighet til å påvirke relevante saker på overordnet nivå.

I Stortingsmelding nr. 41: "Kvalitet i barnehagen", står det om lokale foreldreutvalg:

"Barnehageloven stiller ingen krav om kommunale foreldreutvalg. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behovet for dette. Enkelte kommuner har valgt å opprette lokale foreldreutvalg for barnehager. Slike kommunale foreldreutvalg har representanter fra foreldrerådene i barnehagene, og bidrar som høringsinstans i utforming av den lokale barnehagepolitikken. De kommunale foreldreutvalgene skal bidra til å ivareta interessene til alle foreldre, og støtte foreldrenes rolle i barnehagen."

I NOU 2012:1: "Til barnas beste" står det om lokale foreldreutvalg:

" Kommunalt/lokalt foreldreutvalg er antatt å kunne medvirke positivt til foreldrenes innflytelse på barnehageutviklingen lokalt, bl.a. som høringsinstans i utformingen av den lokale barnehagepolitikken."

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011