Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Bestemmelsen slår fast at det skal være en maksimalgrense. Grensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen for 2016 er kr. 2 655 per måned og kr. 29 205 per år.

Maksimalgrensen gjøres bare gjeldende for det som defineres som kjernetilbudet barnehage. Et ordinært barnehagetilbud skal legge vekt på å gi barna mulighet til å utvikle basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill.

Helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes ønsker, som for eksempel dansetimer, skiskole, ridetimer eller lignende, regnes ikke som en del av et ordinært barnehagetilbud. Slike aktiviteter vil det være adgang til å ta ekstra betalt for utover maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Les mer under punktet om unntak og muligheter for å gå utover maksimalgrensen.

I § 2 Deltidstilbud står det:

Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud.

Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer.

Barnehageeier står imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbus skal være.