Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Miljørettet helsevern i barnehagen. (HMS)

Klatrestativ
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal fremme helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Alle barnehager skal ha et system som sikrer og dokumenterer at barnehagens aktiviteter er i tråd med forskriften. Det er styrer/daglig leder som skal sørge for at dette blir tatt hånd om.
BARNEHAGENS LOKALER OG MÅLTIDER
Barnehagens lokaler og uteområdet skal være utformet slik at det er et trygt og godt sted å være for barna. Det skal være gode muligheter for både aktiviteter og hvile. Måltidene skal inntas i egnede omgivelser og ved matservering skal maten tilberedes i tråd med reglene for mathåndtering i næringsmiddellovgivningen.

RENHOLD
Godt renhold er viktig og skal utføres i tråd med hygenisk tiltredsstilende metoder. Det skal være hovedrengjøring en gang i året. Avfall skal håndteres på en hygienisk betryggende måte og oppbevares forsvarlig.

GODE RUTINER
Det skal være rutiner for håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. Det betyr at det skal finnes nedskrevne planer i barnehagen for hva man gjør dersom slike situasjoner oppstår. Eksempler på slike situasjoner er oppførsel i trafikk, turer, når barn blir bort fra barnehagen, sykdommer, skader, ulykker, strømbrudd, bortfall av vann, brann, dødsfall, forgiftninger og mange flere. Like viktig er at barnehagen har rutiner for hva de skal gjøre for å hindre farer og ulykker, feks at de daglige gjøremålene jevnlig gjennomgås slik at arbeidet i utføres på en trygg og sikker måte, at det gjennomføres vernerunder og brannøvelser. Alle ansatte må være kjent med rutinene. Alle barnehageansatte skal også vite hvor de finner førstehjelpsutstyr og hvordan de yter førstehjelp. Barnehagen må også arbeide for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

LYS OG LYD
Det er også bestemmelser om at lys og lydforholdene i barnehagen skal være tilfredsstilende.

SKRIFTLIGE PROSEDYRER
Alle systematiske tiltak skal være beskrevet i administrative prosedyrer. Det er kommunestyret som har tilsyn med at forskriften følges. I praksis innebærer det som regel at det er helseavdelingen i kommunen som etterser barnehagens system for Helse, Miljø og Sikkerhet.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011