Neahttaresursa váhnemiidda,
geaid mánát leat skuvllas

Nasjonale retningslinjer for legemiddelhåndtering

Medesiner
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, og hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde.

Rutiner for dette formålet har lenge vært etterspurt av både foreldre og ansatte i barnehagene. FUB anbefaler å ta de nye de rutinene i bruk. Både avtalen og skjemaene er formålstjenelige og tilrettelagt for praktisk bruk og vil dessuten bidra til å gi barnehagen og foreldrene trygghet i hverdagen.

I tillegg til rutinebeskrivelser er det utarbeidet fire skjema som kan benyttes:
- avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO
- skjema for medisinoversikt
- skjema for utlevering av medisiner fra barnehage til barnet og fra skole/SFO til eleven
- skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage og skole/SFO.

Rutiner og skjemaer er veiledende, men departementene oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov.
(link til rutiner og skjemaer for legemiddelhåndtering):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2012/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barne.html?id=674127


Rundskrivet fra 2008 beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler.
(link til rundskrivet):
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20FHA/Rundskriv/I-5_2008_Rundskriv%20av%2011_06_08%20-%20rettet%2014_08_08.pdf
 

Skjemaer og rutinen:

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post:
Org. nr: 989 628 011