For foreldre med barn i barnehage.

Foreldreutvalget for barnehager

FUB 2015-2018 Gruppebilde

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager, og er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. Medlemmene for perioden 2015–2018 ble oppnevnt av Kunnskapsministeren 2. februar 2015.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Du kan lese mer om FUBs mandat, arbeidsoppgaver og utvalget i menyen til venstre.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011