For foreldre med barn i barnehage.

Personalet i barnehagen

Voksen med barn på gulvet

Barnehageloven regulerer norm for pedagogisk bemanning i barnehagen, men har ingen bestemmelse for normen av den øvrige bemanningen.

I barnehageloven står det lite som som regulerer antallet ansatte i barnehagene. I § 18. Barnehagens øvrige personalet står det i første avsnitt:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

I femte avsnitt står det videre:

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Loven  gir med dette en mulighet for å drøfte og vurdere hva som til enhver tid er tilstrekkelig i forhold til personalet på den enkelte avdeling/base/barnehage.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011