I barnehageloven står det lite som som regulerer antallet ansatte i barnehagene. I § 18. Barnehagens øvrige personalet står det i første avsnitt:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

I femte avsnitt står det videre:

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Loven  gir med dette en mulighet for å drøfte og vurdere hva som til enhver tid er tilstrekkelig i forhold til personalet på den enkelte avdeling/base/barnehage.