For foreldre med barn i barnehage.

FUB er aktiv i pressen

FUB er en forkortelse for Foreldreutvalget for barnehager.

FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010, og utvalget har vært aktivt siden 01.08.2010. FUB er et selvstendig rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Med jevne mellomrom går FUB ut i pressen med saker av aktualitet i forhold til barnehageområdet.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011