Mánáidgárdemánáid váhnemiidda

Rett til barnehageplass

Gutt i døråpning

§ 12 a i barnehageloven hjemler retten til barnehageplass.

I følge barnehageloven § 12 a, har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til barnehageplass. Videre står det i lovhjemmelen: "Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Fáksa: 22 05 90 71
E-poasta: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011