For foreldre med barn i barnehage.

Flere rettigheter er hjemlet i lovverket

Farget barn i barnehage

Foreldrene har rett til både å påvirke barnehagens innhold og medvirke i  barnehagens arbeid. Disse rettighetene er hjemlet i lovverket.

Foreldre har både rett og plikt til medvirkning og påvirkning av barnehagetilbudet. Det er først og fremst barnehageloven som regulerer rettigheter foreldre/foresatte har i forhold til egne barn og barnehage. Men, også barneloven regulerer foreldreansvaret, det samme gjør FNs barnekonvensjon punktene 5 og 18.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011