Hvordan samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Noen samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene. Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager). SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Tips til samarbeidsutvalget:

  • Definer hva utvalget legger i ”samarbeid” og hva de mener er et reelt samarbeid.
  • Avklar hvilke områder det skal samarbeides om.
  • Avklar hvilke områder barnehagepersonalet skal håndtere og hvilke områder foreldrene skal håndtere.
  • Sikre at det sitter foreldre i SU som representerer eventuelt minoritetsspråklige foreldre.
  • Konflikthåndtering: Diskuter hvordan en kan håndtere eventuell uenighet med barnehagepersonalet og foreldre.