For foreldre med barn i barnehage.

Samarbeidsutvalget (SU)

Tre voksne i møte
I lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

Hvordan samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Noen samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene. Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget. (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager)

SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Tips til samarbeidsutvalget:
a) Definere hva utvalget legger i ”samarbeid” og hva de mener er et reelt samarbeid.
b) Avklare hvilke områder det skal samarbeides om
c) Avklare hvilke områder barnehagepersonalet skal håndtere og hvilke områder foreldrene skal håndtere.
d) Sikre at det sitter foreldre i SU som representerer eventuelt minoritetsspråklige foreldre
e) Konflikthåndtering; diskutere hvordan en kan håndtere eventuell uenighet med barnehagepersonalet.

Ressursbank

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: 22 05 90 70 Faks: 22 05 90 71
E-post: post@fubhg.no
Org. nr: 989 628 011