FUB mener at sikkerhetsopplæringen må styrkes i og med at nesten alle landets barn går i barnehage.

Rundt om i landets 6 000 barnehager er forholdene veldig ulike både det når det gjelder størrelse, beliggenhet og sikkerhet. Dessverre skjer det av og til alvorlige ulykker i barnehagen som i tillegg får stor medieoppmerksomhet. Det skjer imidlertid daglig ulykker i barnehagen som krever lege og tannlegebehandling. Med god kompetanse på sikkerhet kan personalet i større grad være føre var, forebygge og redusere omfanget av skader.

Det vil likevel alltid skje mindre uhell og skader blant barna, dette er en del av det å vokse opp, utforske og erfare. Den store framveksten av barnehager må medføre et økt ansvar for barnehageeiere og kommunene som er tilsynsmyndighet. FUB mener at kravene om sikkerhet i barnehagen må skjerpes ved at det kreves dokumentasjon på at alle ansatte har grunnleggende sikkerhetsopplæring på alle områder som kan innebære risiko for barna. Den enkelte barnehage må i tillegg ha gode og nedskrevne sikkerhetsrutiner for hvordan forebygge og håndtere ulykker. Når vi vet at mange kommuner kutter i barnehagebudsjettene, slik bl.a. FUBs styrerundersøkelse fra 2012 viser, frykter FUB at sikkerheten i barnehagene svekkes.