FUB har etterlyst en bestemmelse som lovfester en bemanningsnorm for barnehagene. Bl.a. skriver FUB i sitt høringssvar til Øieutvalgets NOU 2012:1 Til barnas beste om bemanning:

FUB støtter forslag til innhold i ny § 32 med merknader, og mener at det må fastsettes en lovfestet norm for antall barn pr. ansatt i barnehagen.

FUB støtter Utvalgets forslag om at for den generelle grunnbemanningen skal forholdstallet mellom voksne og barn være 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år.

FUB støtter også flertallets forslag om at forholdstallet mellom pedagogisk bemanning og barn skal være 1:6 for barn under tre år og 1:12 for barn over tre år, men FUB mener at dette kravet skal tre i kraft så raskt som mulig og at 2020 ligger for langt fram i tid.

FUB er enig i Utvalgets vurdering av at de yngste barna skal ha en tett og god voksenkontakt som bidrar til at de skal føle seg trygge i barnehagen.

FUB støtter Utvalgets vurdering av å ikke fjerne pedagognormen, da også FUB er av den formening at pedagogtetthet er et av de klareste kvalitetskriteriene en har for barnehagenes virksomhet. FUB støtter utvalgets forslag om å løfte normeringen opp som lovkrav og at pedagogisk bemanning lovfestes.

Akkurat som Utvalget, mener FUB at det er en klar sammenheng mellom kvalitet og pedagogisk bemanning i barnehagen. Kravet om pedagogisk bemanning er derfor en helt avgjørende kvalitetssikringsbestemmelse.

FUB støtter Utvalgets vurdering om at alle ansatte som inngår i barnehagens grunnbemanning, bør ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat. FUB støtter dessuten Utvalgets vurdering om lovfesting av krav om 25 prosent andel barne- og ungdomsarbeidere av grunnbemanningen i hver barnehage som et relevant kompetansekrav.

FUB støtter også Utvalgets vurdering om at nyansatte uten barnefaglig kompetanse, må gis kunnskap og veiledning om dette raskt når de begynner sitt arbeid i barnehagen.