Det å føle seg inkludert i fellesskapet og kjenne at man hører til er utrolig viktig for både voksne og barn og her kan barnehagen gjøre en viktig jobb. 

Rammeplanen for barnehagen legger grunnlaget for det dannelsesoppdraget barnehagen, i samarbeid med foreldrene, har for alle barn.

At alle barn skal bli møtt med sitt behov for omsorg, trygghet, tilhørighet, og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke til fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen.

Kunsten er hvordan hver enkelt barnehage klarer å få til dette slik at det faktisk gjelder for alle barn.

Å høre til i fellesskapet

Her er det også viktig at vi foreldre er med. Både som rollemodeller og som en voksen som ser barna i mange ulike situasjoner, må vi huske å se ikke bare våre egne barn, men også andres barn.

Det å føle seg som en betydningsfull person for fellesskapet, å føle seg som ”en av oss” kan være med på å forebygge utenforskap som igjen på sikt kan føre til at unge søker seg inn i grupper og andre sosiale fellesskap som er uheldige og ekstreme holdninger, kriminelle tilbøyeligheter eller antisosiale aktiviteter.

 Vi må våge å bry oss og vite at vi alle kan være med å gjøre en forskjell.

Med hilsen Marie Skinstad-Jansen
FUB-leder