Rammene for Informasjonsdeling er blant annet av stor betydning for å gjennomføre trygge og gode overganger for barn. Foreldreutvalget for barnehager mener en klargjøring av rammene vil styrke grunnlaget for et godt forhold og samarbeid mellom hjem og barnehage. Selv om det er flere gode poenger i veilederen mener vi at veilederen hadde hatt godt av et mer utfyllende parti på barnehageområdet. FUB registrerer at veilederen framstår noe summarisk, sammenlignet med veilederens øvrige områder deler, når det gjelder barnehage. 

Dette vil FUB ha inn

I slutten av november 2020 sendte FUB inn følgende innspill til forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling: 

"FUB får årlig opp mot 250 henvendelser fra foreldre med behov for rådgivning. I overkant av 20 prosent av henvendelsene ligger innenfor kategorien "Samarbeid" og handler om vanskelig samarbeid med barnehagen og barnehagens ledelse. Utvalgets erfaringer er at der det er tillitt i samarbeidet strekker begge parter seg langt. Er det derimot manglende tillitt blir samarbeidet vanskelig. Ut fra dette perspektivet bør det være kjent både hva en innehar av informasjon og hva en deler av informasjon til andre forvaltningsorgan. Den informasjonen gjelder bør alltid få informasjon om:

  • hva som er delt av taushetsbelagte opplysninger,
  • med hvem informasjonen deles og hvem som deler den,
  • oppgaven som begrunner delingen, og
  • retten til innsyn og andre rettigheter etter personvernforordningen kapittel 111."

FUB ønsker et avsnitt i veilederen som understreker hvor viktig det er at den det deles informasjon om også informeres i henhold til de fire strekpunktene over.

LES MER I HELE HØRINGSSVARET TIL FUB 

Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen