NOU 2020: 14, bedre kjent som "Ny barnelov - til barnets beste" inneholder forslag til lovregulering i barneloven. Foreldreutvalget for barnehager leverte nylig sitt innspill til en spesifikk del av lovendringen: paragraf 6-7, som handler om barnets rett til personvern og vern om privatlivet. 

FUB ønsker kort og godt lovendringen velkommen. Den går hand i hand med utvalgets hjertesak om en trygg overgang fra barnehage til skole. Vi mener forslaget oppklarer viktige spørsmål rundt barns personvern og vern om privatlivet. Oppklaringen vil gi smidigere samarbeidsforhold mellom både barnehage, skole og foreldre.

Merknader til ny barnelov

Til selve lovbestemmelsen har utvalgene følgende merknader: 

Når det i en generell lov fastsettes en personvernrettslig myndighetsalder for barn på 13 år, mener FUG og FUB at kravet til informert samtykke bør framgå av lovteksten. For å utdype, viser vi til utdrag fra utredningen Åpenhet i grenseland fra 2019. I punkt 6.1.3., heter det:

"Samtykket må være informert. Den som samtykker trenger ikke alltid å forstå alle sider ved det hun eller han samtykker til, men vedkommende må ha tilstrekkelig informasjon til å ta et informert valg. Særlige sårbare grupper som for eksempel barn, unge eller personer svekket av sykdom kan ha ekstra behov for tilpasset informasjon som setter dem i stand til å ta gode valg på egne vegne. I slike tilfeller vil tjenesteyter ha et særlig ansvar."

FUB tror også det vil være oppklarende å omtale førstehånds deling av personopplysninger. Dette kan gjøres ved å ta med både deling og samtykke til deling i lovteksten. Det gjøres ved å formulere første setning på følgende vis: "Når foreldre deler eller samtykker til deling av personopplysningar på vegner av eit barn ..."

LES HELE HØRINGSSVARET FRA FUB OG FUG 

Lovforslaget NOU 2020: 14 Ny barnelov til barnets beste