I foreldreutvalgene opplever vi at både hjem og barnehage/skole har gjort så godt de kan i den vanskelige situasjonen, men det har også vært brukt mye krefter og ressurser på ting som kunne vært avklart tidlig i forløpet. Det ville spart barnehagen/skolen og ansatte for en del arbeid, og det ville løftet bekymringer og forventninger av manges skuldre, både i barnehagen/skolen, blant foreldre og deres barn og unge.

Likeverdig tilbud

Spørreundersøkelsene FUB og FUG gjennomført i april 2020 viser med tydelighet at det er store forskjeller i kontakten hjem- barnehage/skole. Foreldreutvalgene har derfor ved gjentatt anledninger uttrykt behovet for en veileder som sikrer: 

 Et likeverdig barnehage-/opplæringstilbud i en krisesituasjon

  • Ivaretakelse av relasjoner barn-barn, barn-ansatt, elev-elev og elev-lærer i denne situasjonen
  • Ivaretakelse av overgangene i utdanningsløpet
  • Særskilt ivaretakelse av sårbare barn i krisetid
  • Dialog og samarbeid mellom barnehage/skole-hjem i krisetid

Dette kan dialogen ta for seg

Dialogen og samarbeid mellom barnehage/skole og hjem i krisetid, kan for eksempel ta for seg:

  • Rutiner for kontakt hjem-barnehage/skole; hvor ligger hovedansvaret, hvem bør primært kommunisere, hvor ofte, og til hvilke tidspunkter?
  • Kanaler for kontakt hjem-barnehage/skole; hvilke kanaler skal benyttes og når er barnehagen/skolen tilgjengelig?
  • Innhold i kontakt mellom hjem-barnehage/skole; hva skal gis av informasjon, hva skal hjem-barnehage/skole ha dialog om, hva skal etterspørres og tilbys fra barnehagens/skolens side?
  • Hvilke typer råd og veiledning barnehagen/skolen bør kunne gi foreldre med barn på ulike alderstrinn. Det er viktig med forventningsavklaringer som er tydelige på barnehagens/skolens ansvar i denne situasjonen.
  • Barnehagen/Skolens plikt til å samarbeide med rådsorgan og eksempler på hvordan aktørene kan bistå hverandre i en krisesituasjon

Hele høringssvaret til FUB og FUG kan du lese HER.