Oppnevnelsen og det praktiske arbeidet i SU er forskjellig fra barnehage til barnehage. Noen samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Temaene varierer også en del mellom barnehagene.

Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker som er viktige skal forelegges samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager). SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Tips til samarbeidsutvalget:

  • Definer hva utvalget legger i ”samarbeid” og hva de mener er et reelt samarbeid.
  • Avklar hvilke områder det skal samarbeides om.
  • Avklar hvilke områder barnehagepersonalet skal håndtere og hvilke områder foreldrene skal håndtere.
  • Sikre at det sitter foreldre i SU som representerer eventuelt minoritetsspråklige foreldre.
  • Konflikthåndtering: Diskuter hvordan en kan håndtere eventuell uenighet med barnehagepersonalet og foreldre.