I barnehageloven står det lite som regulerer antallet ansatte i barnehagene. I § 18. Barnehagens øvrige personalet står det i første avsnitt:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

I femte avsnitt står det videre:

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Hva er tilstrekkelig bemanning?

Loven  gir med dette en mulighet for å drøfte og vurdere hva som til enhver tid er tilstrekkelig i forhold til antall ansatte på den enkelte avdeling/base/barnehage, men at antall ansatte skal være tistrekkelig for å drive en tilfredsstillebde pedagogisk virksomhet.

I Departementets merknader til barnehageloven § 18, Femte ledd, står det at hva som er tilstrekkelig må vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Videre står det at det er barnehageeier som har absvaret for at den totale bemanningen i barnehagen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

 

Når er den pedagogiske virksomheten tilfredsstillende?

I Departementets merknader til barnehageloven § 18, Femte ledd, står det at med begrepet tilfredsstillende pedagogisk bemanning menes at barnehagen skal drives i samsvar med de krav til formål og innhold som framgår av §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven og Rammeplan for barnehagen.