Det er viktig å presisere hva man legger i begrepet mobbing.

Undersøkelsen "Den norske barnehagekvaliteten" av Midtsand, Monstad og Søbstad fra 2004, viser til følgende kriterier for å avgjøre om atferd kan betegnes som mobbing:

  • Den som blir mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre.
  • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe.
  • Den som blir mobbet og trakassert opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg, det er en ubalanse i forholdet mellom barna.
  • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske.

I forskningsrapporten Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen (2015) vektlegges barnets opplevelse av krenkelse knyttet til ekskludering fra felleskapet, og de voksnes rolle i forhold til å tilrettelegge for inkludering av alle barn. Begrepene "gjentatt" og "over tid" er utelatt i den nye definisjonen, fordi forskerne mener det er problematisk i forhold til små barn at handlinger som defineres som mobbing må gjentas eller vare over tid. Forskerne i prosjektarbeidet mener at mobbing handler om å krenke små barns opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.