"Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn!"

Alle kommuner og/eller barnehager bør ha en plan for hvordan oppdage, forebygge og håndtere mobbing mellom barn. En slik plan kan inneholde momenter som:

  • definisjon av begrepet mobbing
  • hvordan avdekke?
  • hvordan forebygge?
  • hvordan håndtere?
  • hvordan samarbeide med barnas foreldre/foresatte?

Rammeplan for barnehager både understreker og gjentar viktigheten av at barnehagen, også i samarbeid med foreldrene, arbeider for å motvirke ekskludering og mobbing av barn.

I flere kapitler til barnehagens rammeplan kan vi lese dette:

1. Barnehagens verdigrunnlag - Barn og barndom

Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

1. Barnehagens verdigrunnlag - Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

1. Barnehagens verdigrunnlag - Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

1. Barnehagens verdigrunnlag - Likestilling og likeverd

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn.

1. Barnehagens verdigrunnlag - Livsmestring og helse

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsle av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

3. Barnehagens formål og innhold - Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.

5. Samarbeid mellom hjem og barnehage

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Om foreldresamarbeidet står det bl.a.:

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

I og med at både foreldre og ansatte har et ansvar for at alle barn trives og har det bra i barnehagen, mener FUB det er viktig at bl.a. mobbeproblematikken blir diskutert i begge foreldreforaene og at barnehagen og foreldrene sammen utarbeider en plan som forebygger, avdekker og stopper mobbing.