- Vi har laget denne brosjyren for å styrke foreldrenes medvirkning i barnehagen. Henvendelser vi får tyder på at både foreldrene og barnehagen har behov for økt kunnskap om dette, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Brosjyren ”Å fremme felles interesser til barnets beste” kan lastes ned gratis fra våre nettsider.

Hvilke saker foreldre kan og bør engasjere seg i, hvilke råd og utvalg som gjør hva og hvordan samarbeidet skal være mellom foreldre, styrer og barnehageeier, er noen av temaene som tas opp.

Felles interesser

Det er hjemlet i barnehageloven at barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet vil si alle foreldrene.

FUB anbefaler at det velges et foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i foreldrerådet. FAU kan være talerør og igangsetter for foreldrenes interesser og ideer. Den nye brosjyren har også et eksempel på vedtekter for foreldrerådet som er utarbeidet av foreldrene i Vilberg barnehage på Eidsvoll.

Samarbeidsutvalget (SU) består av like mange foreldre, personalet og eier, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

- For at foreldrene skal være en likeverdig og aktiv samarbeidspart for barnehagen, må foreldrene få god informasjon om sine rettigheter og sitt ansvar helt fra starten, sier seniorrådgiver Åse-Berit Hoffart.

FUB anbefaler alle å bruke og spre den nye FUB-brosjyre, som også har fast plass under Materiell på fubhg.no.