- Vi har alle barndommen med oss videre i livet, og vi må jobbe for at den skal bli god. Det er vi som skal gjøre jobben: foreldre, barnehagene, kommunen og forskere, sa leder av oppvekststyret i Kristiansand kommune, Mette Roth, som åpnet konferansen.

Espen Agøy Hegge, nestleder i FUB, sa i sin innledning at det er positivt og viktig at så mange barnehageansatte også deltok på konferansen. FUB er opptatt av at et godt foreldresamarbeid er forankret hos både foreldre og de ansatte.

Marianne Godtfredsen FUBkonf16
(Foto: FUB)

Ingen barn er onde

Professor i spesialpedagogikk, Ingrid Lund, fra Høgskolen i Agder (HiA) og fagsjef i Kristiansand kommune, Marianne Godtfredsen, holdt foredraget om mobbing i barnehagen.

I forskningsprosjektet Hele barnet hele løpet - mobbing i barnehagen, der også FUB har vært med, forteller både ansatte, foreldre og barna selv at det skjer mobbing i barnehagen.

- Det handler ikke om å definere barn som onde eller gode, mobber eller offer. Det handler om tidlig innsats fra de voksnes side for å få til gode samhandlingsmønstre, sa Marianne Godtfredsen.

- Det er de voksnes ansvar. Barnehageansatte og foreldre er helt avhengige av å spille på lag for å få dette til. Dialogen er helt sentralt. Så enkelt – så vanskelig,  sa hun.

Ny mobbedefinisjon
(Foto: FUB)

Ny definisjon

Ingrid Lund utdypet også den nye definisjonen på mobbing, som skiller seg fra den tradisjonelle om at mobbing er negative handlinger over tid.

Den nye er definisjonen er:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne eller andre barn som krenker barnets følelse av å høre til og være en betydningsfull person i fellesskapet. ”

- Vi kobler også mobbing fra agressjon, sa Lund.

Ingrid Lund FUBkonf16
(Foto: FUB)

- Foreldre må spørre!

- Jeg synes ofte foreldre krever for lite. Mange foreldre har ringt meg de siste tre år om hvordan de skal følge opp spørreundersøkelser i barnehagen. De vet ikke hva som skjer med resultatene, men tør ikke å spørre.

- Spør styrer eller pedagogisk leder om resultatene og hvordan det står til med det psykososiale miljøet i barnehagen din! De må fortelle om både det som er bra og det som er dårlig. Dette er viktig for kvaliteten, sa Lund.

Hun viste til at det største funnet i undersøkelser av norske barnehager, er de store forskjellene i kvaliteten. Da er foreldrenes stemme viktig, mente hun.

Gruppe FUBkon Kristiansand
(Foto. FUB)

Voksnes holdninger

Funn fra undersøkelser viser at mange ansatte, og enda flere foreldre, mener mobbing er selvforskyldt og at barna kan unngå dette med litt egeninnsats.

Funnene viste også at hver 4. voksen bagatelliserer mobbing.

Ingrid Lunds forskning fra skole viste også at elever som slet i videregående kunne vise til helt konkrete mobbehendelser i barnehagen, der ingen voksne grep inn. Det preget dem videre i livet.

- Mobbing setter dype spor. Forskning viser at det har like store konsekvenser som krigsopplevelser, sa Lund. Hun understreket sterkt de voksnes ansvar for å se og gripe inn.

Lite bilde av plakaten Vennskap i barnehagen (bokmål)

Vennskap

- Det å ha en venn beskytter mot mobbing. Hvordan kan vi foreldre og ansatte legge til rette for lek og at alle har en venn å leke med? spurte Lund og Godtfredsen.

- Vi må invitere andre inn, og kanskje gå utenfor vår egen komfortsone. Og vi må også huske på de stille barna som gjerne foretrekker å være alene. De må hjelpes til å øve seg på sosiale relasjoner. ”De stille” (spurt i en voksen forsamling) sier selv at de ønsker at vi egentlig spør igjen.

- Vi har ingen fasit på det med at alle skal leke med alle. Men det er utrolig viktig at foreldre og ansatte snakker sammen om dette temaet, sier Marianne Godtfredsen.

Ellen Os FUB Kristiansand
(Foto: FUB)

De yngste barna

Førstelektor i pedagogikk, Ellen Os, ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), holdt foredrag om kvalitet i barnehagen med vekt på de aller yngste barna. Hun er en av lederne av forskningsprosjektet Blikk for barn.

I dag utgjør 80 % av alle barnehagebarn de mellom 1 og 2 år. Fra 2000 har andelen barn under tre år økt med 42 %. Samtidig har barnehagen gjennomgått store strukturelle endringer, fra små til større enheter, og fra små, stabile grupper til større og mer fleksible grupper.

Små grupper, lavt stress og nok og stabilt personale er fire helt avgjørende faktorer for de aller yngste i barnehagen, sa Ellen Os blant annet.

Se Ellen Os` presentasjon fra foredraget her.

Forsamling FUBkonf Krsand16
(Foto: FUB)
Gruppearbeid FUB Kristiansand 2016
(Foto: FUB)
Yngste Thelma Aurora på FUBkonf Kiristiansand 2016
(Foto: FUB)
Gruppe 2 nært FUB Kristiansand 2016
(Foto: FUB)
Gruppearbeid 3 FUB Krsand 2016
(Foto. FUB)
Lyttende deltakere FUB Kristiansand 2016
(Foto. FUB)