- FUB er glad for at de sentrale prinsippene om synet på barn, det helhetlige læringssyn og at barnehagens mangesidige oppdrag med omsorg, lek, læring og danning, er beholdt, heter det i svaret.

FUB er spesielt glad for at temaet mobbing er løftet tydeligere fram. Det gis klare føringer for de voksnes oppgaver med å oppdage, håndtere, stoppe og å følge opp mobbing.

Med bakgrunn i prosjektet Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen, viser FUB til at det er viktig at voksne legger til rette for det gode fellesskapet og aktivt bidrar til at alle barn blir inkludert i leken og fellesskapet.

FUB forslår derfor at følgende setning tas inn:

”Barnehagen må legge til rette for at alle barn skal få oppleve vennskap”.

Glede og humor

FUB er glad for at det  presiseres at leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Spesielt tror de at det er bra å fremme glede og humor og at dette får en stor plass i barns liv.

- Vi foreslår at dette skrives inn som en av personalets oppgaver, skriver FUB, og fortsetter:

- Vi foreslår også at det skrives mer om lek i dette avsnittet, slik at det gjenspeiler den betydningen leken har og skal ha.

Besøk i samisk barnehage, kofter
(Foto: FUB)

Samisk barnehagetilbud

FUB er tilfreds med at det er presisert at barnehagen skal fremme barns samiskspråklige kompetanse. Det samiske språket er, i likhet med den samiske kulturen, en kulturarv som må forvaltes med omhu.

- Vi er videre tilfreds med at det i et eget avsnitt, Samisk barnehagetilbud, presiseres at samiske barnehager skal vedtektsfeste å bruke samisk språk og kultur.

FUB mener at dette må gjelde alle samiske barnehager, uavhengig om barnehagen er innenfor eller utenfor et samisk distrikt.

FUB mener det er en forutsetning at personalet som skal jobbe i samiske barnehager behersker samisk språk og har kunnskap om samisk kultur. Samisktalende barn har som alle andre barn behov for å få stimulert sitt morsmål i barnehagealder.

Jenter spiser
(Foto: Colourbox)

Mat og trafikk

FUB synes det er spesielt bra at også ”mat” er kommet inn i fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse. Vi synes det er svært positivt at ”det pedagogiske måltidet” igjen ser ut til å være på plass i barnehagen.

FUB synes videre at trafikk er et tema som bør nevnes tydeligere, fordi barnehagen er en viktig arena for forebygging og trafikkforståelse hos barn.

FUB ønsker at setningen ”De ansattes faglige og pedagogiske vurderinger om barnas beste må ligge til grunn for styring av barnehagen” må inn i dokumentet. Mange henvendelser til FUB tyder på at økonomiske og administrative hensyn ofte går foran de barnehagefaglige.

Overgrep og kjønn

FUB savner en tydeligere presisering av hvordan barnehagen skal forebygge og avdekke overgrep mot barn, f.eks. seksuelle overgrep.

Målet må være å avdekke tidlig, og at barn skal få hjelp til å kunne sette grenser for egen kropp. Her har barnehagen en viktig rolle

I avsnittet Likestilling og likeverd trekkes spesielt likestilling mellom kjønn fram. FUB spør hva som er grunnen til at dette løftes spesielt, og om mangfoldet er godt nok definert. De tenker at flere grupper burde trekkes frem, og mener at  for eksempel at begrepet kjønnsidentitet må nevnes i denne sammenheng.

Les hele FUBs høringssvar her.