I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (prop 1 S) er det foreslått 46 millioner kroner til tiltaket om å utvide gratis kjernetid for 2-åringer. Dette gjelder barn fra lavinntektsfamilier og er foreslått finansiert ved å øke maksprisen i barnehagen. 50 kroner av en total økning på 130 kroner pr. måned pr. barn skal gå til dette.

Resten av overskuddet for økningen i makspris skal gå til arbeid med å rekruttere barn i utsatte byområder til barnehagen og til kompetansehevende - og videreutdanningstiltak for de ansatte.

Tidlig innsats viktig

- Språk er så viktig for å bli inkludert i vennskap og for å bli klar for skolehverdagen senere. Forskning og erfaring viser så tydelig at tidlig innsats er viktig for å hindre utenforskap og befeste sosiale forskjeller. Følelsen av utenforskap kan opptå i barnehagen dersom barn ikke behersker språket og kan leke med de andre barna, sier FUB-lederen.

Hun legger til at FUB selvsagt har forståelse for at forslaget skaper debatt og at noen familier vil oppleve økningen i makspris som krevende. Familier med lav inntekt er skjermet fra dette kravet.

Bemanningsnormen

FUB er også fornøyd med at regjeringen har øremerket 100 millioner for 2019 til å videreføre den vedtatte bemanningsnormen, og at dette inngår i en treårsplan.
FUB mener også det er en god intensjon bak forslaget om å sette av midler til videreutdanning og kompetanseheving for de ansatte.

- Men vi er bekymret for realismen i dette. FUB og mange foreldre er opptatt av den reelle voksentettheten i barnhagene og mener den må gjelde i hele barnehagens åpningstid, ikke bare i noen få timer midt på dagen. Derfor stiller vi spørsmål ved om hvor mange ansatte som reelt kan benytte seg av dette. Det vil medføre behov for vikarer og midler til å dekke deres lønnskostnader, sier Skinstad-Jansen.

Stort læringspotensial

FUB er også positive til at regjeringen ønsker å få informasjon om hvordan barn med stort læringspotensial blir fulgt opp i barnehagene.

- Det må selvsagt skje på barnets premisser og ved observasjon av trygge voksne. Men det er viktig at denne gruppen barn oppdages allerede i barnehagen slik at aktiviteter og tiltak kan tilpasses på et tidlig tidspunkt, sier Marie Skinstad-Jansen.