FUB viser til Rammeplan for barnehagen, hvor det i Kap 3. Barnehagens formål og innhold, og avsnittet Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, står at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

I tillegg beskrives det i hele Kap 3. kompetansemål for hvordan personalet skal arbeide for at barna får de erfaringer, opplevelser og kunnskaper som rammeplanen legger opp til.

- Dette er grep som også godt kan benyttes i forhold til 6-åringene på grunnskoletrinnet, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

- FUB er prinsipielt skeptisk til å innføre kompetansemål for 1. trinn, dvs. for 6-åringer. Derfor er vi glade for å se at de øvrige fagene først har kompetansemål fra 2. klasse, sier hun.

Modenhet

Det er flere årsaker til at FUB er skeptisk til å innføre kompetansemål for 1. klassinger/6-åringer. De oppgir følgende i sitt svar til Utdanningsdirektoratet:

Modenhet:
Det er et stort sprik mellom barna som begynner i første klasse. Det er viktig at 6-åringene får et første skoleår som gir sammenheng mellom barnehage og skole, og som gir elevene et godt grunnlag i det enkelte fag. Dette må etableres før det skal måles hva barna har oppnådd av kompetanse og ferdigheter innenfor det enkelte fag på skolen.

Forholdet mellom sosial og faglig læring:
FUB er opptatt av at det første skoleåret vektlegger sosial læring vel så tungt som faglig læring. Barns sosiale kompetanse danner et viktig grunnlag for all annen læring.

Barnehagedagen 2017 Dans i gymsalen

Seksårsreformen

Unødvendig press og stress på 6-åringer: Forskerne som har evaluert seksårsreformen finner ingen virkning av reformen på karakterene etter avsluttet ungdomsskole, om elevene fullfører videregående på normert tid eller om det fører til at flere velgere å studere.

FUB viser til forsker Peder Haug (2018) som sier at norske seksåringer ikke har fått den skolestarten de ble lovet. I stedet har 1. klassingene møtt en skole overfylt av "læringstrykk", mål og kartlegginger, mener han.

I en VG-artikkel om evaluering av seksårsreformen etter 20 år fra 29.09.18, skriver avisen blant annet at "nesten alle seksåringer har for mye teori og for liten tid til lek."

FUB er svært opptatt av at evalueringen av seksårsreformen får konsekvenser for hvordan det første året i skolen blir tilrettelagt, og at tid for rom og lek får en langt større plass i seksåringenes timeplan.

FUB viser i den sammenheng også til Nordahlutvalgets rapport om hvordan dette har hatt innvirkning på sårbare barn.

FUB stiller også spørsmål ved hvorfor engelsk og matematikk skal ha kompetansemål og ikke de øvrige fagene. De lurer på hvilken utvikling dette legger opp til.

-  Vi frykter at flere fag kommer etter. Spørsmålet er også om det hindrer handlingsrom når konklusjonen fra flere pågående prosesser blir kjent, som evaluering av seksårsreformen og rapportene fra Stoltenbergutvalget og Nordahlutvalget, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.