- Barna er det mest verdifulle foreldrene har. De må være trygge på at barnas blir ivaretatt i barnehagen gjennom hele dagen, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB mener at barnehagens sikkerhetsrutiner må være godt gjennomarbeidet og kjent for alle ansatte og at sikkerhetsopplæringen må styrkes.

Sikkerhet og barn
(Foto: Colourbox)

Småuhell

Rundt om i landets 6 000 barnehager er forholdene veldig ulike både det når det gjelder størrelse, beliggenhet og sikkerhet. Dessverre skjer det av og til alvorlige ulykker i barnehagen som i tillegg får stor medieoppmerksomhet.

Svært ofte skjer det imidlertid småulykker i barnehagene, noen av disse krever lege og/eller tannlegebehandling. Med god kompetanse på sikkerhet kan personalet i større grad være føre var, forebygge og redusere omfanget av skader.

Det vil likevel alltid skje mindre uhell og skader blant barna, dette er en del av det å vokse opp, utforske og erfare. Den store framveksten av barnehager må medføre et økt ansvar for barnehageeiere og kommunene som er tilsynsmyndighet.

Nok ansatte

God nok bemanning gjennom hele barnehagedagen er en viktig faktor for å kunne ivareta sikkerheten i barnehagen. I tillegg er det avgjørende hvordan bemanningen brukes og organiseres for at de ansatte i størst mulig grad kan være der barna er.

Men uansett hvor gode barnehageansatte er på å forebygge ulykker og skader, og uansett hvor mange ansatte som er på jobb samtidig, vil det alltid være en utfordring å være alle steder barna er til enhver tid.

Les mer i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Veileder til forskriften fra Helsedirektoratet