- Dette var jo fine lokaler og jeg er glad for å se at dere har kommet godt i gang med arbeidet her, sa ministeren.

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen, FUG-leder Gunn Iren Müller og kontorsjef Marianne Dahlseng var vertskap og viste ham de nye lokalene i Lundevegen 3. Sekretariatet flyttet til Bø 1. september og har 10 ansatte.

FUG-leder, kontorsjef og FUB-leder

Hva spør foreldre om?

I en fellesdel presenterte Dahlseng hva foreldre henvendte seg til FUB og FUG om i 2018. Rådgivningene skjer både på telefon og mail fra sekretariatets ansatte.

En fellesnevner for spørsmålene fra foreldre er manglende medvirkning og samarbeid med barnehagen og skolen. Mange spør også om foreldrenes roller og oppgaver i de ulike råd og utvalg, om mobbing, bekymring for barnas trivsel og om læringsmiljøet.

Dette spurte foreldre FUB om i 2018.

Dette spurte foreldre FUG om i 2018.

Sanner og statssekretærer
(Foto: FUG/FUB)

Trenger mer forskning

Marianne Dahlseng fremhevet også behovet for mer forskning på samarbeid hjem-skole og hjem-barnehage.

- Det er jo kjent via forskning at et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage er viktig. At foreldrene har en aktiv rolle slår positivt ut for barn og unge på en rekke områder, som trivsel og læring. Men det er viktig at vi finner ut mer, sa Dahlseng.

Sanner prater med ansatte
(Foto: FUG/FUB)

Materiell på mange språk

FUGs arbeid med en digital brosjyre i samarbeid med NAFO ble også gjort rede for. Den skal samle lenker til det viktigste informasjonsmateriellet for foreldre med ikke-norsk bakgrunn og lanseres til høsten. Brosjyren har fått støtte fra Kunnskapsdepartementet.

- Vi ser at mye materiell er lite tilgjengelig for enkelte foreldregrupper, som både kan skyldes manglende norsk-kunnskaper og at de har en annen skolebakgrunn, sa hun.

En av FUGs filmer på åtte ulike språk ble vist som eksempler.

Sanner i nye lokaler
(Foto: FUG/FUB)

Tidlig innsats

Kunnskapsministeren sa foreldrestemmen blir løftet i Stortingsmeldingen «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap» som departementet jobber med og legger frem i høst.

- Her ønsker vi innspill fra FUB og FUG om samarbeidet mellom hjem-skole og hjem-barnehage sa Sanner.

- Vi vet allerede en god del om betydningen av godt samarbeid mellom hjemmet og skolene og barnehagene. Men det er også en god del vi ikke vet, så jeg er enig i at mer forskning trengs, sa han.

Utvalgslederne og kontorsjef hadde etter fellesmøtet hver sine møter med Sanner om aktuelle saker. Dette skjer hvert halvår.