Barnehagetilbudet i Norge er frivillig, og i 2018 gikk 83,5 % av alle 1-2-åringer og 97,1 % av alle 3–5 åringer i Norge i barnehage(tall fra SSB).

Hva som skal kjennetegne den norske barnehagen er beskrevet i formålsparagrafen i barnehageloven. I den første setningen står det:: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling." Barnehagen i Norge har en sosialpedagogisk tradisjon, dvs at omsorg og det pedagogiske tilbudet er bærende elementer. Det skal være en helhetlig tilnærming til barnet og leken skal være i fokus. Hvordan barnehagen er organisert, gruppeinndelinger, kompetanse, personaltetthet og barnehagens innhold er med på å sette sitt preg på barnehagetilbudet.