Aldersblandede avdelinger kan være barnegrupper med barn i aldersspennet 1 til 6 år, eller med en kortere avstand mellom alderen, eksempelvis 2–4 år eller 3–6 år. Variasjonene er mange og kan variere fra barnehage til barnehage.

Bakgrunnen for aldersblandede grupper kan være av pedagogiske og/eller praktiske grunner. Noen barnehager er av den oppfattelse at aldersblandede grupper er mest hensiktsmessig og pedagogisk riktig sett i forhold til barnas utvikling og læring, da barna, uavhengig av alder, alltid vil ha barn rundt seg som vil være på tilsvarende utviklingsnivå som barnet selv. Slik sett vil det enkelte barn som regel ha ett eller flere barn som matcher barnets utviklingsnivå, og ha medkammerater som hun/han kan identifisere seg med. I tillegg vil det også alltid være barn i gruppen det enkelte barn kan benytte som rollemodell og som barnet kan ”strekke” seg etter.