I følge barnehagelovens § 18. Barnehagens øvrige personale står det om bemanning i barnehagen:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Som annet ledd i lovhjemmelen beskriver så kan personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, også ansettes som pedagogisk leder i barnehagen. Dette kan eksempelvis være personer som er utdannet barnevernspedagog eller lærer.

Det er ikke satt krav om at den øvrige bemanningen i barnehagen må ha en faglig bakgrunn, barnehagens ledelse kan ansette personer hun/han mener er egnet for arbeidet. Barnehagebarn kan ha stor glede av å møte voksne med en variert yrkes- og fagbakgrunn, for eksempel kunstnere, musikere, håndverkere og kokker. Det vil ofte  være en berikelse for både barna og de øvrige ansatte å samarbeide med personer som har en annen fagbakgrunn enn den barnehagepedagogiske, men det er en viktig forutsetning at alle som skal arbeide profesjonelt med barn har en genuin interesse og kompetanse for dette arbeidet.