Svar:

I barnehageloven § 18. Barnehagens øvrige bemanning står det:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer.

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Som det kan leses av lovhjemmelen, så er bestemmelsen om bemanning vag. Det eneste som er sikkert er at den som er ansatt som pedagogisk leder skal ha utdannelse som barnehagelærer.

Videre står det som følger i Forskrift om pedagogisk bemanning, § 1. Norm for pedagogisk bemanning:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Dette betyr at det skal være maks 9 barn under 3 år per en pedagogisk leder i full stilling. Det samme forholdet er maks 18 barn over 3 år.

I Merknader til forskrift om pedagogisk bemanning og § 1 Norm for pedagogisk bemanning, står det bl.a.:

Hensikten med hovedregelen om pedagognorm er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. loven § 2 og barns rett til medvirkning, jf. loven § 3. Videre skal regelen bidra til å sikre et godt og nært samarbeid mellom foreldre og personale til barns beste, jf. loven §§ 1, 2 og 4.

I samme Merknad står det videre:

Eier har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav blir oppfylt. Kommunen som barnehagemyndighet har som godkjennings- og tilsynsmyndighet ansvar for å påse at barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Bemanningen for øvrig sier lovverket ikke noe om, kun at den skal være tilstrekkelig. Men, hva betyr tilstrekkelig? I og med at lovverket er diffust på hva dette begrepet innebærer, er det umulig å tallfeste den øvrige bemanningen. Det som derimot er påkrevd er at barnehagens bemanning kan oppfylle de krav til innhold og arbeid som loven og rammeplan krever. Her kan foreldre påpeke hva de mener ikke blir oppfylt, og be barnehageeier redegjøre for hvordan de har tenkt å ivareta lovens bestemmelser om barnehagens innhold.

Barnehageloven § 7 Barnehageeierens ansvar og § 8 Kommunens ansvar pålegger begge parter å drive barnehagen i  samsvar med gjeldende lover og regelverk.

I tillegg er det viktig at små barns behov for både forutsigbarhet, kontinuitet og stabilitet i personalgruppen, for å få et trygt og utviklende barnehagetilbud, ivaretas.