Svar:

I barnehageloven § 18. Grunnbemanning, første og andre avsnitt, står det:

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Som det kan leses av lovhjemmelen, så erdet  et krav om at grunnbemanningen skal oppfylles, dvs. at det er nok antall ansatte i forhold til antall barn under og over tre år. Det som er viktig å merke seg i tillegg, er at dette er en minimumsbestemmelse. Riktignok står det i paragraf 18, andre avsnitt, at det skal være minst èn ansatt per tre barn under tre år og èn ansatte per seks barn over tre år, men det står i tillegg i første avsnitt at bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dersom foreldrene opplever at barnehagen ikke driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, må barnehageeier vurdere å øke bemanningen. I tillegg er det viktig at små barns behov for både forutsigbarhet, kontinuitet og stabilitet i personalgruppen, for å få et trygt og utviklende barnehagetilbud, ivaretas.

Videre står det som følger i Forskrift om pedagogisk bemanning, § 1. Norm for pedagogisk bemanning, to første avsnitt:

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

I Merknader til forskrift om pedagogisk bemanning og § 1 Norm for pedagogisk bemanning, står det bl.a.:

Hensikten med hovedregelen om pedagognorm er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. loven § 2 og barns rett til medvirkning, jf. loven § 3. Videre skal regelen bidra til å sikre et godt og nært samarbeid mellom foreldre og personale til barns beste, jf. loven §§ 1, 2 og 4.

I samme Merknad står det videre:

Eier har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav blir oppfylt. Kommunen som barnehagemyndighet har som godkjennings- og tilsynsmyndighet ansvar for å påse at barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Barnehageloven § 7 Barnehageeierens ansvar og § 8 Kommunens ansvar pålegger begge parter å drive barnehagen i samsvar med gjeldende lover og regelverk.