Foreldrene bør kjenne til at barn med behov for ekstra støtte kan ha rettigheter til å motta ekstra hjelp i barnehagen. Barnehagen og den pedagogiskpsykologiske tjenesten (PPT) i kommunen er viktige samarbeidspartnere for foreldrene i denne sammenheng. I Barnehageloven står det i  Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. og § 19 a.Rett til spesialpedagogisk hjelp, to første avsnitt:

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.
 gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Det skal utarbeides en sakkyndig uttalelse om barnets behov. Foreldrene skal være aktivt med i denne prosessen. Foreldrene skal gi sitt samtykke før det blir skrevet en sakkyndig uttalelse og før det blir fattet vedtak om hjelp. Foreldrene skal være kjent med innholdet i den sakkyndige uttalelsen og hatt mulighet til å uttale seg før det blir fattet vedtak. I vedtaket skal det sies noe om innholdet i hjelpen og hvordan den skal gis. Hensikten med at noen barn har en slik rettighet, er at alle barn skal ha et likeverdig utbytte av det pedagogiske tilbudet i barnehagen. Alle barn har behov for trivsel, omsorg og tilhørighet. Alle barn har behov for å bli møtt som likeverdige og å få delta på sine egne premisser uavhengig av funksjonsnivå og sosial bakgrunn.