Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, og individuell tilpasning er nødvendig i en virksomhet som verdsetter barndommens egenverdi og hvor alle barn skal nyttiggjøre seg det tilbudet som gis.

Barn med særskilte behov kan ha behov for speiselt tilrettelagt tilbud for at barnet skal sikres et fullverdig tilbud.

Barnehagen skal ta hensyn til det enkelte barns personlige og kulturelle bakgrunn. Barnehagen må være bevisst de mange variasjoner og ulikheter barna har med seg i et stadig mer globalisert og multietnisk samfunn.

I tillegg til det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen, mottar barnehagene tilskudd fra det offentlige til barn med særskilte behov og til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.