Svar:

Ethvert barn har rett til en trygg og forutsigbar barnehagehverdagen, og foreldrene har rett til å vite at barnet deres har det bra i barnehagen, jf. § 1 Formål, første setning:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Små barn er forsvarsløse og helt avhengige av at vi voksne skjermer dem fra fysisk og psykisk plaging. Det kan være vanskelig for de ansatte å være alle steder og i alle situasjoner med barna til enhver tid. Samtidig er det nødvendig at det settes inn helt spesielle tiltak i forhold til enkeltbarn som skader andre, slik at de øvrige barna ikke utsettes for fysiske overgrep. Kanskje er det behov for at det barnet som klorer og biter, ikke får være fysisk sammen med spesielt utsatte barn uten at det er voksne til stede?

I det nevnte caset har foreldrene hatt flere samtaler med barnehagens ledelse uten at dette har ført fram til en forbedring av situasjonen, det kan derfor være behov for å koble på enten barnehageeier eller tilsynsmyndigheten i kommunen. Det er og blir de voksne rundt barna som må finne gode og varige løsninger i barnehagen, slik at barna får trygge og forutsigbare dager. Ved møte med barnehageeier og/eller tilsynsmyndigheten i kommunen, bør både pedagogisk leder og styrer/daglig leder delta. Det er i dialog og samarbeid med hverandre, at foreldrene og de ansatte kan finne de beste løsningene på utfordringer i barnegruppen.