Tilsammen fikk FUB 274 henvendelser fra foreldre og andre i fjor og av disse handlet 77 om dårlig samarbeid, lite medvirkning og mangel på informasjon eller gehør i vanskelig saker. I 2017 var dette tallet 118.

- Det er gledelig dersom foreldre opplever bedre samarbeid og å ha større medvirkning i barnehagene. Det er også positivt at mange er interessert i å finne ut mer om organisering og de tå ta verv. Samtidig er det bekymringsfullt at såpass mange foreldre savner informasjon og samarbeid, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Hun minner hun om barnehagelovens formålsparagraf som sier at alt arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene.

– Én sak er en for mye hvis foreldre blir møtt med bagatellisering når de tar opp alvorlige saker, legger hun til.

Av saker foreldre savner bedre informasjon og samarbeid om er for eksempel flytting av barn mellom avdelinger, matordninger, kartlegging av barn og foreldreundersøkelsen.

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Råd og utvalg

På andreplass i 2018 med totalt 57 henvendelser kom spørsmål om ulike sider ved det å ta eller inneha verv i råd og utvalg i barnehagen. Dette er nesten en dobling fra 2017 der kun 35 foreldre spurte om det samme.

I denne kategorien kommer spørsmål om hvilke saker skal tas opp med Samarbeidsutvalget (SU), roller i SU og uenighet om praksis, opprettelse av lokale FUB, vedtektsendringer, referatskriving og samarbeidsproblemer mellom SU og styrer.

- Det er positivt at foreldrene har spørsmål om det å engasjere seg aktivt i barnehagens miljø og arbeid. Å ta verv i samarbeidsutvalg gir en fin anledning til å bli enda bedre kjent med barnehagens ansatte og drift, og til å medvirke. Dette anbefaler vi at flere gjør, sier Skinstad-Jansen.

Hun er også glad for at flere vurderer å opprette lokale FUB.

På tredje plass over henvendelser til FUB i 2018 kom spørsmål om barnehagens organisering. Her hadde 22 foreldre spørsmål om familiebarnehager, kjernetid, henting og levering, åpningstider/maksimum oppholdstid, tilvenning, feriestengt, planleggingsdager, nattåpent, soving og oppholdsareal.

Mann og jente klatrer i tre nært
(Foto: Jan Lillehamre)

Sikkerhet og bemanning

Ikke uventet hadde en del (19) spørsmål og bemanning og personalsituasjonen med blant annet stor turnover og vikarbruk. Dette kom på en fjerdeplass.

Mens 17 foreldre hadde spørsmål om sikkerhet i barnehagen.

-  Både sikkerhet i barnehagen og bemanningssitasjonen opptar mange foreldre. FUB har lenge tatt til orde for at den nye bemanningsnormen må ta høyde for god bemanning gjennom hele åpningstiden. Barnehagene må få tilstrekkelig med ressurser til god og sikker drift, sier FUB-lederen.

Forsidebilde Mobbing i barnehagen

Mobbing litt ned

Mens henvendelser om mobbing og mistrivsel blant barn i barnehagen havnet på fjerdeplass i 2017 med 30 henvendelser, er tallet for 2018 19 slike saker. Det er det laveste antall henvendelser om dette på flere år til FUB.

- Dette håper vi vitner om en positiv trend. Det å skape et grunnleggende trygt, omsorgsfullt og forutsigbart barnehagemiljø, hvor det å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er sentralt, er en viktig kompetanse som alle barnehager må ha på plass, sier FUB-lederen.

- Spørsmålene fra foreldre viser hvor avgjørende en åpen og nær dialog mellom barnehagen og hjemmet er, og hvor avgjørende viktig det er at foreldre og ansatte samarbeider godt, oppsummerer Marie Skinstad-Jansen.