Stadig flere foreldre spør også hvordan man går frem for å danne lokale FUB i sin kommune.

På førsteplass med i alt 52 henvendelser kommer ulike saker om samarbeid. Mange gir uttrykk for vanskelig kommunikasjon med ledelsen, liten lydhørhet og mangelfull informasjon om sitt barn. Foreldre kan opplever god kommunikasjon på individnivå, men ikke på gruppenivå. 

To alvorlige eksempler fra 2019 er barnehagen som truet med å kaste ut barnet på grunn av en konflikt mellom foreldre og barnehagen, eller at barnehagen unnlot å sette i gang tiltak når barnet ikke hadde det bra.

- Det er selvsagt bekymringsfullt at mange opplever å ikke få den støtten eller informasjonen de har krav på om barnet sitt. Én sak er en for mye hvis foreldre blir møtt med bagatellisering eller avvisning når de tar opp alvorlige saker, sier ny FUB-leder Einar Olav Larsen.

Han minner om barnehagelovens formålsparagraf som sier at alt arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene. 

Lou Norreen i Volda og Ørsta
(Foto: FUB)

Mange vil ha lokale FUB

Kategorien «rådsorgan» kommer på andreplass med i alt 48 henvendelser.

- Det er gledelig at mange har spørsmål om det å ta verv i råd og utvalg, som FAU og Samarbeidsutvalg (SU) i barnehagen. Dette tar vi som et uttrykk for at foreldre ønsker å medvirke mer om barnehagens hverdag og drift, nettopp for å styrke et konstruktivt samarbeid om barna, sier han.

I tillegg har flere ringt spesifikt for å få tips til hvordan man går frem for å opprette lokale FUB på kommunalt nivå. Dette er en samordning av barnehagenes foreldrerepresentanter i kommunen. Ofte opprettes de etter initiativ fra kommunene.

I 2019 har FUB-rådgiverne holdt foredrag ulike steder i landet for å bidra til å starte slike lokale utvalg på kommunenivå. Mange steder har man hatt aktive lokale FUB i en årrekke.

- Det er svært positivt med flere lokale FUB i kommunene. Å ta verv i seg selv er en fin anledning både til å bli bedre kjent med barnehagens drift, de ansatte og andre foreldre på. Det anbefaler vi flere å gjøre! sier Einar Olav Larsen.

Smoothie
(Foto: FUB)

Bemanning og kosthold

På delt tredjeplass over henvendelser i 2019 kommer saker om bemanning og kosthold/foreldrebetaling – begge med 21 spørsmål til FUB.

- FUB har lenge vært opptatt av å få på plass en nasjonal bemanningsnorm. Når den nå er på plass, må vi sikre at den gjelder for hele barnehagens åpningstid og ikke bare i noen timer midt på dagen. Trygge og gode voksne er viktige for barna hele tiden mens de er i barnehagen, sier Larsen.

Kosthold og matpenger i barnehagen er også noe foreldrene spør om ofte. Dette stemmer med FUBs foreldreundersøkelse utført av Opinion i november 2019. Dette kom på tredjeplass blant 500 spurte foreldre, etter mobbing og kvalitet

Mobbing

På fjerdeplass i 2019 kom spørsmål om mobbing. Her har tallet både for 2018 og 2019 sunket noe, med 20 henvendelser pr. år. I 2017 var tallet 37 henvendelser.

- Det er bra at dette tallet synker, og vi håper det henger sammen med økende bevissthet og kunnskap om temaet. Nyere forskning vektlegger de voksnes ansvar for å innlemme alle barn i et fellesskap. Det er også foreldrenes ansvar å legge til rette for vennskap, sier Einar Olav Larsen.   

I FUB-undersøkelsen fra november 2019 er det mobbing og mistrivsel i barnehagen som opptar foreldrene mest og der de ønsker å være med å påvirke positivt.

Se lenke til den nye Dialogmodellen mot mobbing i barnehagen her. 

På femteplass med 12 henvendelser til FUB i fjor kom spørsmål om sikkerhet i barnehagen.